Akademie Mladých občanů je soutěžní projekt především pro studenty středních škol, který se skládá ze tří dílčích kol. Na Municipalitě účastníky čeká poznávání fungování a řízení měst a obcí, na Regionu se dozví fungování větších celků jako jsou kraje, ale i evropské regiony, a na finále Akademie – Republice – využijí všechny své doposud získané znalosti a schopnosti při projektech, debatách a přednáškách zaměřených na náš stát a jednotlivé složky státní moci.

Projekt je spolupořádán čtyřmi univerzitami a s nimi spojenými instituty, díky nimž se dostanou i na akademickou půdu a budou si moci diskutovat se skutečnými špičkami v oboru. Čekají několikadenní pobyt v Brně (na Ekonomicko-správní fakultě MU), Olomouci (na Filozofické fakultě UPOL) a Praze (na Právnické fakultě a Fakultě sociálních věd UK) naplněné přednáškami, debatami a simulacemi. Akademie ale není jen o akademicích. Naopak se snaží o co možná nejširší pochopení společenských vztahů z různých úhlů pohledu a nezaměřuje se jen na předávání znalostí, ale i dovedností. Její absolventi nejen, že mají nápady, jak změnit prostředí, ve kterém žijí, ale také už znají způsoby, kterými je mohou realizovat. Vedle toho ti nejlepší absolventi získají možnost absolvovat stáž v Poslanecké sněmovně v klubech politických stran napříč spektrem a odnesou si hodnotné ceny.

Kdy?
11. - 14. 12. 2019
Kde?
Brno, Masarykova univerzita, Institut veřejné správy ESF
Co?
Zjisti, jak funguje tvé město z pohledu politiků, novinářů, akademiků, architektů a aktivistů.
Kdy?
4. - 7. 3. 2020
Kde?
Olomouc, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta
Co?
Poznej celé spektrum témat, kterými se kraje zabývají a debatuj nad smyslem jejich existence.
Kdy?
17. - 20. 8. 2020
Kde?
Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta a Institut politologických studií FSV
Co?
Zúroč nabité vědomosti z předešlých kol na Republice, kde získáš vhled do fungování ČR na té nejvyšší úrovni.

Municipalita

Municipalita je prvním dílčím projektem Akademie Mladých občanů (AMOB), který se zaměřuje na komunální politiku a dění ve městech. Letošní ročník stejně jako ty předchozí pořádáme ve spolupráci s Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pro účastníky připravujeme diskuze s odborníky, tematické workshopy, návštěvy míst souvisejících s komunitním životem či institucí místních samospráv, a na závěr simulaci městského zastupitelstva.

Municipalita se bude konat v prosinci roku 2019 v Brně, zejména na půdě brněnské Masarykovy univerzity a dále pak v různých alternativních prostorech místních institucí, knihoven a kaváren.

Projekt je koncipován jako vzdělávací akce, která má mladým lidem ukázat, že podílet se na místní politice je nejen právo, ale svým způsobem i povinnost každého občana. Municipalita účastníkům umožní setkat se s aktivními občany, ale i odborníky na místní samosprávu, místní rozvoj, nebo boj proti korupci. Na programu budou také setkání s místními politiky, podnikateli či zástupci neziskového sektoru. To vše pomůže účastníkům k vytvoření celistvého, nezaujatého pohledu a názoru na problematiku komunální politiky. Cílem je vzbudit v účastnících zájem nejen o další vzdělávání se v této oblasti, ale také o diskusi a dialog, a především o vlastní aktivní přístup k prostředí, ve kterém žijí. Projekt významně rozšíří jejich obzory a dá jim nové možnosti, jak se realizovat ve svém osobním, sociálním, profesním i studijním životě.

Po absolvování prvního projektu AMOBu na studenty čekají další dva projekty, a to Region a Republika.

Region

Projekt Region je druhým dílčím projektem Akademie Mladých občanů. Usiluje o přiblížení větších celků, než jsou samotné obce či města. Na region se v rámci projektu nahlíží dvěma způsoby. Jednak jako na formální administrativní celek, který je spravován určitými způsoby, ale také jako na kulturní oblast.

Účastníky čeká přiblížení fungování krajského úřadu a zastupitelstva, které se může zdát vzdálené a neprůhledné. I letošní ročník pořádáme ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého a Politologickým klubem UPOL. Pro účastníky připravujeme diskuse s odborníky, tematické workshopy, návštěvy institucí a na závěr simulaci krajského zastupitelstva.

Region má ale i jiný význam než ten administrativní. V době, kdy Schengenský prostor vymazal formální hranice států, je jejich vnímání jen mentální. Sousedící regiony mohou a musí spolupracovat se všemi, které s nimi sousedí nehledě k tomu, zda jsou uvnitř nebo vně nakreslených hranic jednoho státu.

Zakončením projektu je simulace krajského zastupitelstva, při které budou studenti rozděleni do fiktivních politických stran, které ovšem odrážejí reálné složení zastupitelstev v České republice. Studenti budou jednat jak v rámci strany jako jednotlivci, tak i navenek jako celistvá strana s jednotným názorem. To umožní účastníkům zastávat názory, se kterými se v reálném životě třeba neztotožňují, což rozvíjí jejich argumentační schopnosti. Cílem celého projektu je zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také v nich probudit aktivní přístup a zájem o zapojení se do veřejné diskuze.

Region je se bude konat v březnu roku 2020 v krajském městě Olomouc, konkrétně zejména na půdě Univerzity Palackého a dále pak v různých alternativních prostorech místních institucí, jako je například Krajský úřad.

Region není jen práce a debaty, ale i spousta zábavy a nových přátel. Zároveň je také posledním krokem k celostátní politice, kterou představí projekt Republika!

Republika

Republika je závěrečným dílčím projektem Akademie Mladých občanů a zaměřuje se na fungování nejvyšších pater naší politiky. Letošní ročník pořádáme opět ve spolupráci s Institutem politologických studií a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Pro účastníky připravujeme diskuse s odborníky a politiky, tematické workshopy, návštěvy institucí, a na závěr simulaci zasedání orgánu Parlamentu ČR.

Republika se bude konat v dubnu roku 2020 v hlavním městě Praze, zejména na půdě Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dále pak v prostorech institucí, jako je například Poslanecká sněmovna, nebo v různých alternativních prostorech neziskových organizací.

Hlavní náplní projektu jsou aktivity zaměřené na aktuální i dlouhodobé aspekty veřejného života, fungování politiky, neziskových organizacích nebo práci médií. Připravovaná témata se věnují občanským iniciativám, korupci, ale samozřejmě také politice jako takové. Většina přednášek je koncipována s ohledem na prostor k diskuzi. Tento způsob se osvědčil jako nejlepší pro předávání informací účastníkům, a zároveň podporuje jejich aktivitu, schopnost argumentovat a kriticky přemýšlet a utvářet si hodnoty a celistvý pohled na problematiku. Program vrcholí simulací zasedání orgánu Parlamentu ČR, například výboru Poslanecké sněmovny. Cílem je zprostředkovat účastníkům co nejvíce informací k tomu, aby mohli nadále rozvíjet své činnosti a aktivity na nejvyšší úrovni politiky.

Absolvování projektu

Po úspěšném absolvování všech tří dílčích projektů Akademie Mladých občanů jsou pro účastníky připraveny certifikáty o absolvování vzdělávacího kurzu, hodnotné odměny a pro ty nejaktivnější i stáže v Parlamentu ČR. Akademie Mladých občanů je skvělým začátkem pro další osobní rozvoj, dává účastníkům mnoho znalostí a rozšiřuje nejen jejich dovednosti a možnosti, ale může sloužit také k získání cenných kontaktů. Republikou končí celá Akademie, to však neznamená, že účastníci již o spolku Mladí občané neuslyší.

Pokud by někoho z účastníků činnost našeho spolku nadchla a ztotožnil se s ní, může do spolku vstoupit a podílet se na pořádání dalšího ročníku Akademie nebo jiných projektů. Zároveň se může zúčastnit i dalších připravovaných projektů (Kandiduju.cz, Stužák, Simulovaná zastupitelstva, veřejné debaty apod.) nebo organizovat projekty ze své iniciativy a dle své kreativity a schopností.

Partneři