Simulované zastupitelstvo

Simulované zasedání zastupitelstva je projekt pro studenty středních škol, který má za cíl přiblížit studentům fungování místních samospráv, rozšířit jejich povědomí a znalosti o fungování politiky a spolu s tím v nich povzbudit větší zájem o věci veřejné. Toho dociluje tím, že poskytuje studentům teoretický náhled do dané problematiky ve formě workshopů a přednášek, spolu s možností si vše vyzkoušet v praxi z pozice zastupitelů v rámci simulovaného zasedání a to i za účasti zastupitelů reálných.

Projekt je dvoukolový a rozdělený do dvou dnů. První je teoretický, kdy je studentům vysvětleno fungování obce, zastupitelstva, zákon o obcích a obecně fungování místních samospráv. Jsou zároveň rozděleni do malých skupin pod vedením zkušených lektorů, kde spolu blíže probírají danou problematiku a témata, o kterých by studenti chtěli jednat v simulovaném zasedání a na které budou připravovat své návrhy na usnesení. Tyto skupinky zároveň budou tvořit fiktivní „strany“, ve kterých budou své návrhy vypracovávat a následně prosazovat.

Poté následuje klasicky dvoutýdenní mezidobí, ve kterém studenti za dohledu a asistence lektora připravují své návrhy na usnesení, a poté už přichází na řadu samotná simulace. Před jejím zahájením studenti mají možnost své návrhy konzultovat s přítomnými radními a dolaďovat všechny případné nedokonalosti, aby se jejich návrhy a jednání co nejvíce blížili těm reálným. Stejně tak se mohou radních zeptat na cokoli, co by je zajímalo.

Samotná simulace je plně v rukou studentů, vedená jimi zvoleným studentským starostou, a budou zde projednávat své návrhy, diskutovat o nich a rozhodovat, které podpoří a které ne. Vše samozřejmě za stálého dohledu lektorů i skutečných zastupitelů. Schválené návrhy pak zároveň tvoří důležitý hmatatelný výstup celé akce, který může dále sloužit jako inspirace pro skutečné zastupitele.