Stanovy

Mladí občané, z.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je Mladí občané, z. s. (dále jen „MOB”).
 2. MOB je registrován podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 3. Sídlem MOB je byt č. 5, Ostrovského 464/6, Praha 5 Smíchov, 150 00.

Článek 2
Cíle

 1. Cílem MOB je podpora rozvoje občanské společnosti, právního státu a propagace demokratických hodnot a lidských práv ve spolupráci se státotvornými organizacemi, skupinami a jednotlivci.
 2. Cílem MOB je výchova mladých lidí k demokratickému smýšlení, kritickému myšlení a vzájemné úctě.
 3. Cílem MOB je motivace mladých lidí k občanské angažovanosti a politické participaci.
 4. Cílem MOB je podpora rozvoje a soudržnosti společnosti.
 5. Cílem MOB je podpora mezinárodní, především pak evropské spolupráce a vzájemnosti.
 6. Cílem MOB je prostřednictvím organizování vzdělávacích akcí pro mladé lidi přispět k jejich rozvoji a zároveň k rozvoji vzdělávání v České republice.

Článek 3
Členství

 1. Členem MOB může být osoba ve věku 15 až 35 let, která se ztotožňuje s cíli MOB.
 2. Podmínkou pro vznik členství je podání přihlášky a schválení Předsednictvem.
 3. Členství vzniká v okamžiku schválení Předsednictvem.
 4. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením o vystoupení;
  2. omezením svéprávnosti;
  3. dosažením věkové hranice 36 let;
  4. vyloučením Předsednictvem z důvodu porušení stanov či poškození dobrého jména MOB;
  5. nezaplacením členských příspěvků pro daný kalendářní rok, jsou-li stanoveny vnitřním předpisem;

Článek 4
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:
  1. volit orgány MOB;
  2. být volen do orgánů MOB;
  3. předkládat náměty, stížnosti a připomínky orgánům MOB a být o nich vyrozuměn;
  4. být informován o činnosti, rozhodnutích a usneseních orgánů MOB;
  5. odvolávat se ve sporech ke Smírčí a kontrolní komisi;
 2. Člen má povinnosti:
  1. dodržovat stanovy MOB;
  2. podílet se na činnosti MOB;
  3. respektovat usnesení orgánů MOB;
  4. neprodleně oznámit změny osobních údajů obsažených v přihlášce;

Článek 5
Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem, svolává jej Předseda nejméně jednou za rok.
 2. Pokud se Rada MOB usnese nadpoloviční většinou hlasů, může svolat Sněm i bez svolení Předsedy.
 3. Právo účastnit se Sněmu mají všichni členové osobně či v zastoupení jiným členem MOB na základě plné moci. Člen MOB může zastupovat nejvýše 2 nezúčastněné členy.
 4. Sněm:
  1. volí členy Předsednictva, členy Smírčí a kontrolní komise;
  2. schvaluje 3/5 většinou změny stanov;
  3. bere na vědomí a vyjadřuje se ke zprávě Předsedy, Předsedy Smírčí a kontrolní komise;
  4. přijímá nadpoloviční většinou usnesení Sněmu;
  5. bere na vědomí a vyjadřuje se k výsledkům hospodaření;
  6. schvaluje nadpoloviční většinou vnitřní předpisy;
 5. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zaregistrovaných na začátku Sněmu.
 6. Místo a datum konání Sněmu musí být členům oznámeno nejpozději 30 dní předem.

Článek 6
Předseda

 1. Je členem dvoučlenného statutárního orgánu spolu s Tajemníkem, reprezentuje a jedná jménem MOB.
 2. Je spolu s I. Místopředsedou volen členy Předsednictva nadpoloviční většinou hlasů.
 3. Svolává Sněm, jednání Předsednictva a předsedá jim.
 4. Předkládá Sněmu zprávu o činnosti Předsednictva. V průběhu svého funkčního období předkládá zprávy o činnosti MOB.
 5. Pokud Předseda nemůže ze závažných důvodů dlouhodobě vykonávat svou funkci, zastupuje jej I. Místopředseda.
 6. Funkční období Předsedy je jeden rok. Předseda, jemuž skončilo funkční období, vykonává funkci do zvolení Předsedy nového.
 7. Rezignuje-li Předseda na svou funkci, zvolí Předsednictvo nového bez zbytečného odkladu.
 8. Předsedou se může stát člen maximálně čtyřikrát.

Článek 7
Předsednictvo

 1. Předsednictvo strategicky řídí činnost MOB v období mezi Sněmy.
 2. Členy Předsednictva jsou Předseda a všichni Místopředsedové, celkový počet členů Předsednictva určí Sněm.
 3. Členové předsednictva jsou voleni Sněmem.
  1. O kandidátech na členy Předsednictva se hlasuje tajně.
  2. Členy Předsednictva se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
 4. Funkční období členů Předsednictva je jeden rok.
 5. Předsednictvo se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce; je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Předseda je povinen svolat jednání Předsednictva, požádá-li o svolání 1/3 členů Předsednictva. Nesvolá-li Předsednictvo Předseda do 7 dnů, učiní tak I. Místopředseda.
 6. Usnáší se osobně nebo elektronicky.
 7. Vydává prohlášení a stanoviska na republikové úrovni.
 8. Schvaluje a registruje žadatele o členství.
 9. Schvaluje nadpoloviční většinou Tajemníka a členy Sekretariátu.
 10. Jednání Předsednictva s hlasem poradním se mohou účastnit členové Smírčí a kontrolní komise a Tajemník.
 11. Sníží-li se počet členů předsednictva pod polovinu, musí být do 60 dnů svolán Sněm.

Článek 8
Tajemník

 1. Je členem dvoučlenného statutárního orgánu spolu s Předsedou, reprezentuje a jedná jménem MOB.
 2. Řídí Sekretariát.
 3. Na základě pověření Předsednictva připravuje a navrhuje personální i strukturální podobu Sekretariátu, kterou schvaluje Předsednictvo.
 4. Tajemník vede seznam členů spolku pro interní potřeby MOB.
  1. Seznam členů není veřejně přístupný a bez souhlasu členů, kterých se týká, nemůže být zveřejněn.
  2. Zápisy a výmazy týkající se členství osob provádí v seznamu členů tajemník vždy nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy členství dotčené osoby vzniklo či zaniklo.
  3. Seznam členů může být veden i v elektronické podobě.
 5. Funkce dosavadního Tajemníka zaniká schválením nového Tajemníka.

Článek 9
Sekretariát

 1. Je výkonným orgánem MOB.
 2. Spravuje fungování MOB na základě tematického a regionálního rozdělení.
 3. Členy Sekretariátu schvaluje do funkce na návrh Tajemníka Předsednictvo.
 4. Členové Sekretariátu spravují jim přidělené tematické nebo regionální činnosti.

Článek 10
Rada

 1. Je dozorčím orgánem MOB, jehož smyslem je zachování ideové kontinuity.
 2. V období mezi Sněmy v případě hrubého porušení ideového směřování má pravomoc zrušit rozhodnutí Předsednictva, následně musí do 2 měsíců Předseda nebo I. Místopředseda svolat Sněm, kde bude rozhodnutí Předsednictva revidováno.
 3. Sněm může nadpoloviční většinou přehlasovat rozhodnutí Rady.
 4. Členem je každý bývalý člen Předsednictva.
 5. Členství v Radě je čtyřleté.
 6. Pro usnášeníschopnost musí mít její jednání alespoň 3 přítomné členy, kde veškerá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou.
 7. Jednání Rady může svolat kterýkoliv její člen, přičemž o jednání a bodech jednání musí informovat týden dopředu všechny členy Rady.
 8. Jednání Rady řídí člen, který dané jednání svolal, případně jím pověřený člen Rady.

Článek 11
Smírčí a kontrolní komise

 1. Smírčí a kontrolní komise (dále jen „SKK”) má tři členy volené Sněmem, z nich Sněm zvolí Předsedu SKK, který jednání SKK svolává a řídí.
 2. Členové SKK nemohou být členy Předsednictva nebo zastávat pozici Tajemníka.
 3. Schází se dle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou.
 4. Činnost SKK:
  1. závazně vykládá stanovy;
  2. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Předsednictva o vyloučení člena z MOB; Předsednictvo se může proti rozhodnutí SKK odvolat k nejbližšímu Sněmu. Odvolání nemá odkladný účinek. Sněm může odvolání Předsednictva vyhovět a potvrdit vyloučení člena;
  3. řeší spory vzniklé mezi členy na všech úrovních, o případném podnětu je SKK povinna rozhodnout do 15 dnů od doručení podnětu Předsedovi SKK;
  4. má přístup k účetní dokumentaci.
 5. Předseda SKK předkládá Sněmu zprávu SKK za uplynulé období. Předseda SKK nebo jím pověřený člen SKK informuje Předsednictvo o činnosti SKK.
 6. SKK je povinna projednat každý podnět navržený členem MOB.
 7. Mandát člena SKK trvá po dobu 2 let.

Článek 12
Hospodaření

 1. Majetek MOB spravuje Předsednictvo
 2. MOB získávají prostředky na svou činnost z:
  1. vedlejší hospodářské činnosti;
  2. darů
  3. dotací
  4. členských příspěvků, jsou-li stanoveny Předsednictvem.
 3. MOB mají jednotné účetnictví, jež spravuje a zodpovídá za něj Předseda.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré kolektivní orgány MOB si mohou vytvářet a upravovat příslušné jednací řády. Pro jejich přijetí či změnu je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů příslušného kolektivního orgánu.
 2. Usnesení Sněmu jsou vedeny ve Sbírce usnesení Sněmu Mladých občanů.
 3. Další podrobnosti týkající se hospodaření, jednání Sněmu a komunikace uvnitř organizace, upravují vnitřní předpisy.
 4. Statutární orgán MOB je kolektivní. Tvoří jej Předseda a Tajemník, z nichž každý zastupuje MOB samostatně.

V České Kamenici 1. srpna 2020